Privacy Policy
Společnost ITACA Business Incubator SE přistupuje k Vašim soukromým informacím s úctou a přijímá veškerá opatření k ochraně osobních údajů, která stanoví právní předpisy platné na území států, na nichž vykonává svou činnost.

V rámci této politiky Vás informujeme o tom,
 • jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme;
 • jak získáváme Vaše osobní údaje;
 • jak užíváme Vaše osobní údaje;
 • z jakého důvodu používáme Vaše osobní údaje;
 • jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje;
 • jaké osobní údaje předáváme, kterým osobám a o způsobu takového předávání;
 • jak chráníme Vaše osobní údaje;
 • ve kterých zemích předáváme Vaše osobní údaje;
 • Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Můžeme shromažďovat informace, které nám poskytujete při Vaší žádosti o služby, které poskytuje naše společnost, nebo v případě spolupráce s některým z pracovníků společnosti, našimi partnery nebo klienty, také informace, které souvisejí s návštěvou a užíváním našich internetových stránek (rubrika o užívání cookies).

Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří:
 • Základní identifikační údaje, jako Vaše jméno (včetně titulu před jménem nebo oslovení), společnost, v níž pracujete, Vaše hodnost nebo funkce a Vaše vztahy s člověkem;
 • Kontaktní informace, jako je Vaše adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • Finanční informace, které souvisejí a jsou nezbytné pro poskytování služeb naší společností, jako jsou informace o platbách (příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, daňové odvody, mzda, existence pokut, nebo splátky a náklady);
 • Technické informace, související s návštěvou naší webové stránky nebo týkající se materiálů a sdělení, které Vám posíláme elektronicky;
 • Informace, které nám poskytujete za účelem účasti na schůzích, konferencích nebo akcích;
 • Identifikace a referenční informace, jež nám poskytujete, nebo které my shromažďujeme v rámci provádění naší činnosti;
 • Osobní údaje, které nám poskytují naši klienti nebo poskytované jejich jménem nebo námi vytvořené při práci naší společnosti nebo při plnění příkazů klienta, které mohou zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů (pasové údaje, informace o spáchání zločinu, národnost);
 • Jakékoli další informace o Vás, které jste nám poskytli

Jak získáváme Vaše osobní údaje.

 • Shromažďujeme o Vás informace v rámci provádění naší činnosti, poskytování služeb a informace o Vás z jiných zdrojů, pokud jsou tyto informace při poskytování našich služeb pro nás nezbytné.
 • Shromažďujeme o Vás informace, když nám je poskytujete, nebo s námi spolupracujete, např. při vzájemných vztazích s našimi pracovníky, když nás kontaktujete prostřednictvím našich stránek.
 • Můžeme o Vás shromažďovat nebo získávat informace z jiných zdrojů, např. při uložení kontaktních údajů pomocí obecně dostupných zdrojů.

Jak užíváme Vaše osobní údaje.ITACA Business Incubator SE shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje různými způsoby, včetně užívání naší webové stránky a poskytování našich služeb. Tyto informace používáme:
 • Za účelem fungování naší webové stránky, zvýšení kvality našich služeb pro Vás a naše klienty, včetně zpracování osobních údajů jiných osob jménem našich klientů;
 • Za účelem poskytování Vámi požadovaných informací;
 • Pro podporu a reklamu našich služeb, včetně odesílání právních publikací, novinek a vyrozumění o akcích a zprávách o konaných setkáních;
 • Za účelem kontroly a řízení našich vztahů s Vámi a našimi klienty;
 • Za účelem kontroly a dodržování právních, normativních a administrativních závazků naší společnosti, jakož i stanovení, realizace nebo ochrany právních zájmů nebo požadavků/nároků;
 • Za účelem výběru a najímání potřebných pracovníků.

Používání internetových stránek.

Část možností našeho přístupu, když nám poskytujete Vaše osobní údaje, např. vložení nabídky volných míst ve společnosti. Dané informace jsou nutné výhradně ke zpracování pro výše uvedené účely.

Naše internetová stránka používá Google Analytics – webový analytický nástroj, který sleduje a informuje o tom, jak je webová stránka využívána, aby nám ji pomohl zlepšit. Google Analytics umisťuje na Vaše zařízení malé textové soubory zvané „cookies". Informace, které soubory cookies shromažďují, jako např. počet návštěvníků webové stránky, kteří stránky navštěvují, a dobu strávenou na webové stránce, se sdružují a jsou tedy anonymní.

Užívání souborů cookies můžete odmítnout, nebo kdykoli odvolat svůj souhlas tím, že odstraníte příslušné nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však na to, že odstranění může ovlivnit korektní práci naší webové stránky. Pokud budete používat naši webovou stránku beze změny nastavení důvěrnosti, souhlasíte s používáním souborů cookies. Chcete-li se o souborech cookies dozvědět více, zejména o tom, jak je spravovat a odstraňovat, navštivte webovou stránku www.allaboutcookies.org.

Marketing a jiné e-maily.
Používáme Vaše osobní údaje, abychom pochopili, zda čtete e-maily a další materiály, jako např. právní publikace, které Vám posíláme, při přecházení po odkazech na informace, které do nich zahrnujeme, a jak navštěvujete naši webovou stránku poté, co kliknete na tyto odkazy (hned a při budoucích návštěvách). Používáme k tomu software umisťující cookies na Vaše zařízení, které sleduje tuto činnost a zapisuje ji na Vaši e-mailovou adresu. Odstranění tohoto souboru cookies nemá vliv na používání naší webové stránky.

Jestliže od nás dostáváte marketingová sdělení a již je nechcete dostávat, můžete kdykoli zasílání odmítnout tím, že nám to oznámíte mailem.

Setkání, akce a semináře.
Budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje týkající se Vaší přítomnosti v kancelářích, na akcích, konferencích nebo seminářích, organizovaných ITACA Business Incubator SE nebo našimi obchodními partnery. Budeme zpracovávat a používat zvláštní kategorie osobních údajů k uspokojení Vašich potřeb a plnění jakýchkoli jiných našich případných právních nebo normativních závazků. Můžeme si vyměňovat Vaše osobní údaje s IT a jinými poskytovateli služeb nebo obchodními partnery, kteří se účastní organizování nebo provádění příslušné akce, jsou-li tyto informace nezbytné pro dané účely.

Právní a jiné služby.
Shromažďujeme, vytváříme, uchováváme a používáme osobní údaje při poskytování služeb a v souvislosti se službami, které poskytujeme našim klientům. Budeme zpracovávat identifikační a referenční informace jako součást procesů rozhodování, financování, administrativní činnosti a marketingu v obchodní činnosti, včetně boje proti praní špinavých peněz, konfliktů, ověření dobré pověsti a finanční situace. Budeme rovněž zpracovávat osobní údaje, které nám budou poskytnuty jménem našich klientů pro práci, kterou pro ně děláme. Informace mohou být předávány třetím stranám v míře, v níž je to rozumně nutné v souvislosti s touto prací.

Z jakého důvodu používáme Vaše osobní údaje.
Vaše osobní údaje používáme z těchto důvodů:
 • Příprava a plnění smlouvy, např. spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami k poskytování našich služeb;
 • Pro podání stížností, žalob, účast v soudním řízení a ochranu před nároky nebo pohledávkami/požadavky;
 • Za účelem dodržování právních předpisů, norem a požadavků stanovených ve státě, v němž provádí svou činnost naše společnost.
 • K dosažení našich obchodních cílů

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje se budou uchovávat v souladu s naší politikou uchovávání osobních údajů, která klasifikuje veškeré uchovávané informace a určuje příslušné období archivace každé kategorie údajů. Tato období vycházejí z požadavků platných zákonů o ochraně osobních údajů a účelů, pro které se informace shromažďují a používají, a přihlížejí k právním a normativním požadavkům, aby se informace uchovávaly po co nejkratší období pro právní úkony, v souladu s uznávanou praxí, a k dosažení cílů naší obchodní činnosti.

Komu předáváme Vaše osobní údaje.
Vaše osobní údaje můžeme rovněž předávat některým zplnomocněným třetím osobám v souladu se smluvními dohodami s nimi uzavřenými, zejména:

 • Dodavatelům, jimž postupujeme některé vedlejší služby, jako např. zpracování textů, předklady, kopírování a revize (prohlížení) dokumentů
 • Dodavatelům služeb IT;
 • Třetím osobám, které se účastní poskytování služeb klientům s jejich předchozím souhlasem, např. mezinárodní advokáti, místní advokáti a dodavatelé technických služeb, jako např. služby zpracování údajů a správa agendy
 • Třetím stranám, které se účastní organizování nebo pořádání akcí nebo seminářů;
V případě potřeby nebo z důvodů popsaných v této politice poskytujeme soukromé informace řídícím orgánům, soudům, tribunálům, státním institucím a orgánům právní ochrany. Rovněž budeme možná nuceni poskytnout Vaše osobní údaje v souladu s právními nebo normativními požadavky. Vyvineme rozumné úsilí, abychom Vás vyrozuměli dříve, než tak učiníme, pokud nám v tom nebudou bránit právní překážky.

V případě přeměny části nebo celého našeho podnikání, budeme možná nuceni předat Vaše údaje novými organizacím ITACA Business Incubator SE nebo třetím osobám, jejichž prostřednictvím se bude obchodní činnost realizovat ITACA Business Incubator SE

ITACA Business Incubator SE může používat webové stránky sociálních sítí, jako jsou Facebook, LinkedIn a Twitter. Pokud využíváte těchto služeb, měli byste si přečíst jejich politiku důvěrnosti, abyste získali doplňující informace o tom, jak přistupují k Vašim osobním údajům.

Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme osobní údaje na komerční bázi třetí straně s výjimkou Vašeho předchozího souhlasu.

Jak chráníme Vaše osobní údaje.
Používáme různá technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným (nepovoleným) přístupem, užíváním, šířením, změnou nebo zničením v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Do kterých zemí předáváme Vaše osobní údaje.
K poskytování našich služeb může vzniknout nutnost předat Vaše Osobní údaje do míst, nacházejících se za hranicemi jurisdikce, v níž je poskytujete, nebo kde si prohlížíte tuto webovou stránku, za účelem, který je popsán v této politice důvěrnosti.

To může mít za následek předávání Vašich osobních údajů z místa uvnitř Evropského hospodářského prostoru („EHP") mimo působnost EEA (Evropská agentura životního prostředí) nebo z prostoru EEA. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem je možné si vyměňovat informace s úseky ITACA Business Incubator SE.

Stupeň ochrany informací v zemích, které nejsou členy EHP, může být nižší než v zemích EEA. V tom případě přijmeme příslušná opatření k zajištění ochrany a ochrany Vašich osobních údajů podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Standardní smluvní ustanovení EU platí mezi všemi úseky, které používají a zpracovávají osobní údaje. Pokud naši externí dodavatelé služeb zpracovávají osobní údaje vně ЕEА při poskytování služeb nám, bude naše písemná dohoda s nimi zahrnovat příslušná opatření, obvykle standardní smluvní ustanovení.

Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.
Obecný právní předpis o ochraně údajů Evropské unie a další platné zákony o ochraně osobních údajů zajišťují subjektu údajů určitá práva.

Máte právo vyžádat si informace o Vás a o tom, jak je zpracováváme. Rovněž můžete mít právo podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů na opravu nebo odstranění Vašich osobních údajů, máte právo omezit naše zpracování těchto údajů, zastavit nepovolené (neoprávněné) předávání Vašich osobních údajů třetím stranám a v některých případech získat informace o tom, jaké osobní údaje byly poskytnuty třetím stranám. Rovněž můžete mít právo podat stížnost proti (týkající se) zpracování Vašich osobních údajů ITACA Business Incubator SE u místního dozorového orgánu.

Pokud máte námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud jste udělili souhlas se zpracováním a rozhodli se svůj souhlas odvolat, budeme respektovat tuto volbu v souladu s našimi právními závazky.

Vaše námitka (nebo odvolání jakéhokoli dříve získaného souhlasu) může znamenat, že nebudeme moci provádět úkony nezbytné k získání výše popsaných účelů, nebo že nebudete moci využívat našich služeb nebo produktů, které nabízíme. Upozorňujeme na to, že dokonce poté, co se rozhodnete odvolat svůj souhlas, budeme moci pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu, jenž je nezbytný nebo jinak povolený zákonem, konkrétně v souvislosti s výkonem a ochranou našich zákonných práv nebo dodržováním našich právních a normativních závazků.

Musíme se přesvědčit, že Vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální. Proto nám prosím oznamte e-mailem jakékoli změny ve Vašich osobních údajích.
Made on
Tilda